- جانبازان نیروی مسلح - بانک ملت - بانک تجارت - بیمه سایر اقشار - بیمه کارکنان دولت - نیرو های مسلح - بیمه خدمات درمانی - سازمان تامین اجتماعی - بیمه مرکزی - بیمه تجارت نو - بیمه البرز - بیمه رازی - بیمه آسیا - بیمه آرمان - بیمه پارسیان - بیمه دی - بیمه بنادر و کشتیرانی - بیمه مهاب قدس

قابل توجه مراجعین محترم ساعت کاری آزمایشگاه در تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ( شب چهارشنبه سوری) ۷ صبح لغایت ۵ بعداز ظهر می باشد.

ویژه مراجعین
portfolio image

قابل توجه مراجعین محترم ساعت کاری آزمایشگاخدر تاریخ سه شنبه ۲۶ اسفند ماه ( شب چهارشنبه سوری) ۷ صبح لغایت ۵ بعداز ظهر می باشد.